Agregaty absorpcyjne (absorpcja, chiller absorpcyjny)

Agregaty wykorzystujące ciepło odpadowe lub gaz ziemny do produkcji chłodu. Idealne rozwiązanie przy deficycie energii elektrycznej.
Ekonomicznie uzasadnione również przy niezagospodarowanej nadwyżce ciepła technologicznego. Możliwe także zastosowanie w układach trójgeneracyjnych (produkcja prądu, ciepła i chłodu z gazu ziemnego).

AGREGATY ABSORPCYJNE ZASILANE GORĄCĄ WODĄ

17kW - 2285kW

AGREGATY WODY LODOWEJ ZASILANE WODĄ GORĄCĄ
Agregaty absorpcyjne zasilane gorąca wodą to urządzenia o jednofazowym procesie schładzania.
Jako źródło energii cieplnej wykorzystują gorącą wodę pochodzącą np. z procesów technologicznych, z odzysku ciepła z silników spalinowych lub z instalacji solarnej.

PAROWNIK - PROCES ODPAROWANIA CZYNNIKA

Parownik jest szczelnym zbiornikiem, z wbudowanymi przewodami rurowymi, w których płynie woda lodowa. Wewnątrz parownika jest utrzymywane bliskie próżni ciśnienie (6,5mmHg), co sprawia,że woda jako czynnik chłodniczy rozpylany w parowniku paruje już w temperaturze +5C, schładzając wodę lodową płynącą w rurach wewnątrz parownika.

 

ABSORBER - ABSORPCJA PARY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

Przebiegający w parowniku proces parowania czynnika chłodniczego - wody, powoduje stopniowo zwiększanie ciśnienia cząsteczkowego pary oraz temperatury odparowania. Dzięki temu para czynnika chłodniczego przepływa swobodnie do połączonego z parownikiem absorbera, w którym rozpylany jest stężony roztwór LiBr. Roztwór pochłania parę czynnika chłodniczego utrzymując w ten sposób ciśnienie cząsteczkowe pary oraz temperaturę odparowania na stałym poziomie. Proces absorpcji generuje ciepło, które jest usuwane poprzez wodę chłodzącą pochodzącą z wieży wyparnej, płynącą w przewodach wewnątrz absorbera.

 

GENERATOR - GENEROWANIE STĘŻONEGO ROZTWORU

Podczas procesu absorpcji w absorberze stężenie roztworu LiBr staje się coraz niższe, a tym samym zmniejsza się zdolność roztworu do dalszej absorpcji czynnika chłodniczego. Rozcieńczony w absorberze roztwór LiBr przepływa do generatora, gdzie jest podgrzewany przez wodę gorącą o temperaturze +95C. Z podgrzanego roztworu LiBr odparowuje czynnik chłodniczy, czyli woda. Roztwór LiBr po odparowaniu z niego wody staje się ponownie roztworem stężonym kierowanym do rozpylenia w absorberze.

 

SKRAPLACZ - SKRAPLANIE CZYNNIKA ODPAROWANEGO W GENERATORZE

Odparowany z roztworu LiBr czynnik chłodniczy w postaci pary wodnej przepływa swobodnie do skraplacza, gdzie następuje jego ochłodzenie. W rurach przebiegających wewnątrz skraplacza płynie woda chłodząca pochodząca z wieży wyparnej, która pochłania ciepło pary czynnika chłodniczego, ochładzając i skraplając czynnik chłodniczy w wodę. Skroplona woda kierowana jest do rozpylenia w parowniku.

 

WYMIENNIK CIEPŁA ROZTWORU

Rozcieńczony roztwór przychodzący z absorbera jest podgrzewany przez stężony roztwór powracający z generatora.


AGREGATY ABSORPCYJNE ZASILANE PARĄ

281kW - 949kW

AGREGATY ABSORPCYJNE ZASILANE PARĄ
Agregaty absorpcyjne zasilane parą to urządzenia o dwufazowym procesie schładzania.
Jako źródło energii cieplnej wykorzystują parę.

PAROWNIK - PROCES ODPAROWANIA CZYNNIKA

Parownik jest szczelnym zbiornikiem, z wbudowanymi przewodami rurowymi, w których płynie woda lodowa. Wewnątrz parownika jest utrzymywane bliskie próżni ciśnienie (6,5mmHg), co sprawia, że woda jako czynnik chłodniczy rozpylany paruje już w temperaturze +5C, schładzając wodę lodową płynącą w rurach wewnątrz parownika.

 

ABSORBER- ABSORPCJA PARY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

Przebiegający w parowniku proces parowania czynnika chłodniczego - wody, powoduje stopniowo zwiększenie ciśnienia cząsteczkowego pary oraz temperatury odparowania. Dzięki temu para czynnika chłodniczego przepływa swobodnie do połączonego z parownikiem absorbera, w którym rozpylony jest stężony roztwór LiBr. Roztwór pochłania parę czynnika chłodniczego utrzymując w ten sposób ciśnienie cząsteczkowe pary oraz temperaturę odparowania na stałym poziomie. Proces absorpcji generuje ciepło, które jest usuwane poprzez wodę chłodzącą pochodzącą z wieży wyparnej, płynącą w przewodach wewnątrz absorbera.

 

GENERATOR - GENEROWANIE STĘŻONEGO ROZTWORU

Podczas procesu absorpcji w absorberze stężenie roztworu LiBr staje się coraz niższe, a tym samym zmniejsza się zdolność roztworu do dalszej absorpcji czynnika chłodniczego. Z tego powodu stężenie roztworu musi zostać ponownie zwiększone.
W tym celu rozcieńczony w absorberze roztwór LiBr przepływa w dwóch częściach do generatora wysokotemperaturowego oraz generatora niskotemperaturowego.
Rozcieńczony roztwór LiBr jest podgrzewany w generatorze wysokotemperaturowym poprzez sprężoną parę o wysokiej temperaturze, po to, aby wydzielić z roztworu parę wodną o wysokiej temperaturze.
W generatorze wysokotemperaturowym powstaje stężony roztwór LiBr.
Gorąca para czynnika chłodniczego z generatora wysokotemperaturowego (generator 1 stopnia) podgrzewa w generatorze niskotemperaturowym (generator 2 stopnia) rozcieńczony roztwór LiBr, co daje w rezultacie odparowanie czynnika chłodniczego oraz roztwór o średnim stężeniu.
Stężony roztwór z generatora pierwszego stopnia oraz roztwór z generatora drugiego stopnia powracają do absorbera.

 

SKRAPLACZ - SKRAPLANIE CZYNNIKA ODPAROWANEGO W GENERATORZE

Odparowany i skroplony czynnik chłodniczy w generatorze pierwszego stopnia użyty do podgrzania generatora drugiego stopnia oraz odparowany czynnik chłodniczy w generatorze drugiego stopnia są przesyłane do skraplacza. W skraplaczu czynnik chłodniczy z generatora 1 i 2 stopnia jest łączony (mieszany) i ochładzany poprzez wodę chłodniczą z wieży wyparnej płynącą w rurach wewnątrz skraplacza. Skroplona woda kierowana jest do rozpylenia w parowniku.


AGREGATY ABSORPCYJNE ZASILANE GAZEM

105kW - 5275kW

AGREGATY ABSORPCYJNE ZASILANE GAZEM
Agregaty absorpcyjne zasilane gazem to urządzenia o dwufazowym procesie schładzania.
Jako źródło energii cieplnej wykorzystują ciepło pochodzące ze spalania gazu.

PAROWNIK - PROCES ODPAROWANIA CZYNNIKA 

Parownik jest szczelnym zbiornikiem, z wbudowanymi przewodami rurowymi, w których płynie woda lodowa. Wewnątrz parownika jest utrzymywane bliskie próżni ciśnienie (6,5mmHg), co sprawia, że woda jako czynnik chłodniczy rozpylany w parowniku paruje już w temperaturze +5C, schładzając wodę lodową płynącą w rurach wewnątrz parownika.

 

ABSORBER - ABSORPCJA PARY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

Przebiegający w parowniku proces parowania czynnika chłodniczego - wody, powoduje stopniowo zwiększenie ciśnienia cząsteczkowego pary oraz temperatury odparowania. Dzięki temu para czynnika chłodniczego przepływa swobodnie  do połączonego z parownikiem absorbera, w którym rozpylony jest stężony roztwór LiBr. Roztwór pochłania parę czynnika chłodniczego utrzymując w ten sposób ciśnienie cząsteczkowe pary oraz temperaturę odparowania na stałym poziomie. Proces absorpcji generuje ciepło, które jest usuwane poprzez wodę chłodzącą pochodzącą z wieży wyparnej, płynącą w przewodach wewnątrz absorbera.

 

GENERATOR - GENEROWANIE STĘŻONEGO ROZTWORU

Podczas procesu absorpcji w absorberze stężenie roztworu LiBr staje się coraz niższe, a tym samym zmniejsza się zdolność roztworu do dalszej absorpcji czynnika chłodniczego. Z tego powodu stężenie roztworu musi zostać ponownie zwiększone.
W tym celu rozcieńczony w absorberze roztwór LiBr przepływa w dwóch częściach do generatora wysokotemperaturowego oraz do generatora niskotemperaturowego.
Rozcieńczony roztwór LiBr jest podgrzewany w generatorze wysokotemperaturowym poprzez ciepło ze spalania gazy, produkując parę wodną o wysokiej temperaturze.
Gorąca para czynnika chłodniczego z generatora wysokotemperaturowego (generator 1 stopnia) przepływa poprzez przewody rurowe w generatorze niskotemperaturowym (generator 2 stopnia) podgrzewają rozcieńczony roztwór LiBr, co daje w rezultacie odparowanie czynnika chłodniczego w generatorze 2 stopnia.
Oznacza to, że generator 2 stopnia pełni funkcję skraplacza pary czynnika chłodniczego płynącej z generatora 1 stopnia oraz jest jednocześnie generatorem pary czynnika chłodniczego z roztworu LiBr dostarczonego do generatora 2 stopnia.

 

SKRAPLACZ - SKRAPLANIE CZYNNIKA ODPAROWANEGO W GENERATORZE

Odparowany czynnik chłodniczy w generatorze 1 stopnia, który jest następnie skroplony w generatorze 2 stopnia oraz odparowany czynnik chłodniczy w generatorze 2 stopnia są przesłane do skraplacza. W skraplaczu czynnik chłodniczy z generatora 1 i 2 stopnia jest ochładzany poprzez wodę chłodniczą z wieży wyparnej, płynącą w rurach wewnątrz skraplacza. Skroplona woda kierowana jest do rozpylenia w parowniku.